1 Star 0 Fork 3.3K

tommyhxh / xxl-job

forked from 许雪里 / xxl-job 
name
Updated Information
Actions
master
default branch
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 16ba18e 多个项目依赖升级至较新稳定版本,如netty、spring、springboot等;
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 4f09f73 Merge pull request #852 from KBCode/patch-1
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 8b7ff7a update document
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 1874c48 update document
xueli.xue 416c748 修复一处queue.poll导致的cpu占满的问题 (该问题在v1.4版本于7月份已经修复, v1.3版本仍然遗留该问题,现在同步修复掉, …
xueli.xue 106dbec 更新RM
xueli.xue db228d4 V1.5.1正式版本推送至maven中央仓库;
xueli.xue 6034e1d 更新RM
xueli.xue efdf28c 更新RM
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 a43c67c 更新RM
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 a43c67c 更新RM
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 77441a0 更新RM
Java
1
https://gitee.com/tommyhxh/xxl-job.git
git@gitee.com:tommyhxh/xxl-job.git
tommyhxh
xxl-job
xxl-job

Search